พญาคำลือคู่เมือง  ลือเลื่องรอยพระพุทธบาท  เงาพระธาตุวัตอักโขชัยคีรี  มีของดีอันซีนไทยแลนด์ 
 
   
 
     
 
        

  
  องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนครรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
- ประกาศรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
- แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
- หนังสือมอบอำนาจ


องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนครเปิดรับสมัครผู้สูงอายุเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ (สูงวัยวิทยา)
- ประกาศ
- ใบสมัคร

 


 คู่มือประชาชน

 

ขอเชิญผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนครร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตาม QR-CODE ด้านล่าง