2565
2564
 
2563
2562
2561
2560
2558


โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีการจ่ายเบี้ยยังชีพ
2557


โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ ประจำปี 2557


โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2557


ดูงานขยะ เทศบาลตำบลบ้านสา


ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557
 
2556


โครงการประกวดหมู่บ้านน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง ประจำปี 2556


โครงการฮอมพญ่า สานภูมิปัญญา แป๋งตาง สร้างละอ่อน ประจำปี 2556