โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน “กิจกรรมวิชาการ”


               ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร ได้ดำเนินการโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน “กิจกรรมวิชาการ” วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร เพื่อสร้างเสริมและให้โอกาสผู้เรียนได้เรียนรู้ เพื่อให้ได้มาตรฐานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ และสติปัญญา ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วยเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร ที่มีอายุ 3 – 5 ปี ครู ผู้ดูแลเด็ก และเจ้าหน้าที่ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิทยากร คือ นางทิพวัลย์ พรหมศร ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลแจ้ห่ม มาให้ความรู้ ในเรื่องการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย