โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน “กิจกรรมทัศนศึกษา”


               ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนครได้ดำเนินการโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน “กิจกรรมทัศนศึกษา” วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2564 ณ อนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาคำลือ พระนอนวัดอักโขชัยคีรี อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ตรงให้กับผู้เรียน ที่เพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียน ให้ผู้เรียนมีความรู้และประสบการณ์อย่างกว้างขวาง และได้รับการพัฒนาให้ครบทุกด้าน รวมถึงได้รับการผ่อนคลายและความสนุกสนานเหมาะสมกับวัยของเด็กเล็กจากการไปทัศนศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ