โครงการสืบสานประเพณีตานก๋วยสลาก

              
องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร ได้ดำเนินการโครงการสืบสานประเพณีตานก๋วยสลาก ระหว่างวันที่ 9 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ณ วัดในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ เด็ก เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร ส่งเสริมและอนุรักษ์ ประเพณี และวัฒนธรรมอันดี งามของท้องถิ่น มิให้สูญหายไปจากสังคมไทย มีส่วนร่วมในการประกอบกิจกรรม และส่งเสริมให้มีความรักความสามัคคีระหว่างกัน