โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านและกีฬาสาธิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2562
          องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร ได้ดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านและกีฬาสาธิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว หมู่ที่ 3 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปางมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ ส่งเสริมสุขภาพ ออกกำลังกาย กิจกรรมนันทนาการ จัดกิจกรรมกีฬาสาธิตผู้สูงอายุเพื่อสุขภาพ และจัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร 257 หมู่ที่ 1 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง