โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านและกีฬาสาธิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2563
          องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร ได้ดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านและกีฬาสาธิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2563ในวันที่ 22มกราคม 2563ณ ณ ลานด้านข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนครอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปางมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ ส่งเสริมสุขภาพ ออกกำลังกาย กิจกรรมนันทนาการ จัดกิจกรรมกีฬาสาธิตผู้สูงอายุเพื่อสุขภาพ และจัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร 257 หมู่ที่ 1 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง