โครงการพัฒนาปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาคำลือ
          องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนครดำเนินโครงการพัฒนาปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาคำลือ ได้ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ตามโครงการ โดยการปลูกดอกไม้/ประดับดอกไม้บริเวณอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาคำลือและบริเวณใกล้เคียง ให้มีความเหมาะสม สวยงาม และเป็นที่สนใจแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยว เยี่ยมชม หรือเคารพสักการะ และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลวิเชตนคร


องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร 257 หมู่ที่ 1 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง