โครงการรักการอ่าน ประจำปี 2562
          องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนครได้ดำเนินการโครงการรักการอ่าน ประจำปี 2562 ในวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีนิสัยรักการอ่าน และใช้เวลาว่างอ่านหนังสือ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และการดำรงชีวิต ของเด็ก เยาวชน และประชาชน