โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
          องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร ได้ดำเนินการจัดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร (อาคารหลังเก่า)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ มีความเชื่อมั่นในตนเอง และกล้าคิด กล้าแสดงออก มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ ตลอดจนการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างชุมชน