โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562
          องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนครได้ดำเนินการจัดโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ ลานด้านข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ เด็ก เยาวชน และประชาชน ร่วมกันอนุรักษ์สืบสานประเพณีลอยกระทง ตลอดจนเสริมสร้างความรักความสมัครสมานสามัคคี สร้างขวัญกำลังใจและความร่วมมือของคนในชุมชน และส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น