โครงการพัฒนาสุขภาพจิต
  โครงการนวดแผนไทยและธรรมชาติบำบัด
  โครงการก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธารแบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริ
  ประชุมคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  ประชุมคณะผู้บริหาร พนักงาน/ลูกจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2565
  ประชุมปรึกษาหารือการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
  กิจกรรมรณรงค์ไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายก/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร
  โครงการจัดงานประเพณีสลากภัตร ประจำปี 2564
  การรับสมัครรับเลือกตั้ง นายก อบต. และสมาชิกสภา อบต. ณ ลานหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร ในวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564
  รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2566
  โครงการพัฒนาปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาคำลือ