ประชุมคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
                    วันที่ 31 มกราคม 2565 นางสาวอัชฎาพร เคร่งครัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร เป็นประธานคณะทำงานในการประชุมคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร ชั้น 2