ประชุมประจำเดือนคณะผู้บริหาร พนักงาน/ลูกจ้าง
วันที่ 28 มกราคม 2 565
                    วันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนครได้จัดประชุมประจำเดือนคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร ชั้น 2 โดยได้มอบนโยบาย "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) การถือปฏิบัติตามประมวดจริยธรรมของพนักงาน ลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร และค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กร รวมทั้งหารือข้อราชการอื่น ๆ