ประชาคมรับฟังความคิดเห็นการขอถอนสภาพที่สาธารณประโยชน์