ประชุมรับฟังความคิดเห็นการขอถอนสภาพที่สาธารณประโยชน์
                    องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนครประชุมร่วมรับฟังความคิดเห็นการขอถอนสภาพและการขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์เพื่อเป็นที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านใหม่สวนดอกคำ หมู่ที่ 1 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง