โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร
อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ประจำปี 2563

วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
----------------------------------------------------------