โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร
อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ประจำปี 2564

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2564
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

----------------------------------------------------------

               วันที่ 7 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร นำโดย นายดาว มานะธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร ได้จัดฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ประจำปี 2564 ให้แก่บุคลากรในสังกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากรได้รับการพัฒนาด้านจิตใจ ความรู้ ทัศนคติ ค่านิยม มีความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งมีพฤติกรรมในการทำงานเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท สร้างคุณค่าในการปฏิบัติราชการเพื่อก่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน สังคม และประเทศชาติ และเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามประมวลคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร