โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

----------------------------------------------------------

               วันที่ 30 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร นำโดย นายดาว มานะธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร ได้จัดฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้แก่บุคลากรในสังกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และให้เห็นถึงศักยภาพ และสามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ