โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร
อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ประจำปี 2562

----------------------------------------------------------