ประชุมพนักงาน/ลูกจ้าง อบต.วิเชตนคร
----------------------------------------------------------

                    ประชุมพนักงาน/ลูกจ้าง อบต.วิเชตนคร โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนครได้มอบหมายนโยบายการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส ให้ความรู้เรื่องการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น