โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

                    องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร ได้จัดโครงการทำแนวกันไฟป่า ประจำปี 2563 เพื่อป้องกันปัญหาไฟป่า ได้ร่วมโครงการกับหมู่บ้านของตำบลวิเชตนครเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าในพื้นที่