โครงการ Big Cleaning Day
สำรวจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก
บ้านปงคอบ หมู่ที่ 9 ตำบลวิเชตนคร