โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563

                    องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ได้ทำการออกฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลวิเชตนคร ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสว่างควัฒน วรขัตติยราชนารี ระหว่างวันที่ 2-16 มีนาคม 2563