รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

                    วันที่ 29 ตุลาคม 2564 เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพื่อลงทะเบียนรับเงินเบี้ย ประจำปี 2566