โครงการพัฒนาสุขภาพจิต

                    วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นางสาวอัชฎาพร เคร่งครัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาสุขภาพจิต ของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น ผู้พิการ ผู้ดูแลคนพิการ ญาติพี่น้องคนพิการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยมีพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลแจ้ห่ม มาเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร (อาคารกองสวัสดิการสังคม)