โครงการเกษตรอินทรีย์เพื่อเกษตรปลอดภัย
วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม อบต.วิเชตนคร (หลังเดิม)
----------------------------------------------------------
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกษตรอินทรีย์ในครัวเรือน ในตำบลวิเชตนคร
(แปลงเกษตรอินทรีย์สาธิต)
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ที่อยู่
พืชที่ปลูก
ขนาดพื้นที่
เลขที่
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
1
น.ส.ลัชชา กล้าจริง
77
3
ใหม่ผ้าขาว
พืชผักสวนครัว
1 งาน
2
นางนิภา สายวงค์ปัญญา
158
4
สวนดอกคำ
พืชผักสวนครัว
2 งาน
3
นายรัตน์ จักรคำ
327
5
สันมะเกลือ
หมามุ่ยอินเดีย
50 ตรว.
4
นางฟองคำ วงค์ครองศักดิ์
126
6
สันกลาง
พืชผักสวนครัว
1 งาน
5
นายสวัสดิ์ วงวอน
122
7
ทุ่งทอง
พืชผักสวนครัว
50 ตรว.
6
นายกิตติชนม์ ละมูล
38
9
ปงคอบ
ดาวอินคา
50 ตรว.
7
นายมณี จิตต์ใหญ่
50
10
สันติสุข
มะม่วง
50 ตรว.
8
นายบุญมี อินทิเดช
117
10
สันติสุข
พืชผักสวนครัว
1 งาน
9
นายมุต อกกว้าง
91
10
สันติสุข
พืชผักสวนครัว
1 งาน
10
นายอธิภัทร์ ทวี
71
10
สันติสุข
พืชผักสวนครัว
50 ตรว.
11
น.ส.สุภาภรณ์ แข็งแรง
65
10
สันติสุข
พืชผักสวนครัว
50 ตรว.
องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร 257 หมู่ที่ 1 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์ 0 5436 9847 แฟกซ์ 0 5436 9847 ต่อ 18