งานกิจการสภา องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

พ.ศ.2565
     ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2565
17 มกราคม 2565
     ประกาศเชิญชวนร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565
11 มกราคม 2565
     คำสั่งแต่งตั้งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร
10 มกราคม 2565
     ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565
4 มกราคม 2565
     ประกาศแต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร
4 มกราคม 2565
     คำสั่งแต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร
4 มกราคม 2565
     คำสั่งแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร
4 มกราคม 2565
     ประกาศกำหนดวันเปิดและปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565
4 มกราคม 2565
     ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2565
4 มกราคม 2565
      ประกาศกำหนดวันเปิดและปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565
4 มกราคม 2565
      ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2565
4 มกราคม 2565
พ.ศ.2564
      รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564
28 กันยายน 2564
      ประกาศเชิญชวนรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564
21 กันยายน 2564
      รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564
20 สิงหาคม 2564
      ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564
20 สิงหาคม 2564
      ประกาศเชิญชวนรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564
17 สิงหาคม 2564
      รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564
13 สิงหาคม 2564
      ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564
13 สิงหาคม 2564
      ประกาศเชิญชวนรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564
6 สิงหาคม 2564
      ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564
2 สิงหาคม 2564
      ประกาศกำหนดวันเปิดและปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564
2 สิงหาคม 2564
      รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564
30 กรกฎาคม 2564
      ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564
30 กรกฎาคม 2564
      ประกาศเชิญชวนรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564
23 กรกฎาคม 2564
      ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564
9 กรกฎาคม 2564
      ประกาศกำหนดวันเปิดและปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564
9 กรกฎาคม 2564
      รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564
24 มีนาคม 2564
      ประกาศเชิญชวนรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564
18 มีนาคม 2564
      รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564
15 กุมภาพันธ์ 2564
      ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564
15 กุมภาพันธ์ 2564
      ประกาศเชิญชวนรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564
8 กุมภาพันธ์ 2564
      ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564
27 มกราคม 2564
      ประกาศกำหนดวันเปิดและปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564
27 มกราคม 2564
พ.ศ.2563
      รายงานการประชุมสภา อบต.วิเชตนคร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
28 ธันวาคม 2563
      รายงานการประชุมสภา อบต.วิเชตนคร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563
21 ธันวาคม 2563
      รายงานการประชุมสภา อบต.วิเชตนคร สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 (วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2563)
      รายงานการประชุมสภา อบต.วิเชตนคร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 (วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2563)
      รายงานการประชุมสภา อบต.วิเชตนคร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 (วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2563)
      รายงานการประชุมสภา อบต.วิเชตนคร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 (วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2563)
      รายงานการประชุมสภา อบต.วิเชตนคร สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 (วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563)
พ.ศ.2561
      เชิญชวนร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.วิเชตนคร สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561 (วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2561)
      เชิญชวนร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.วิเชตนคร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 (วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2561)
      เชิญชวนร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.วิเชตนคร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561 (วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2561)
      เชิญชวนร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.วิเชตนคร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 (วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2561)
      เชิญชวนร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.วิเชตนคร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 (วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2561)
      กำหนดสมัยประชุมสภา อบต.วิเชตนคร สามัญ ประจำปี พ.ศ.2561 (วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561)
      เชิญชวนร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.วิเชตนคร สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 (วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2561)
พ.ศ.2560
      รายงานการประชุมสภา อบต.วิเชตนคร สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 (วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2560)
      รายงานการประชุมสภา อบต.วิเชตนคร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 (วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2560)
      รายงานการประชุมสภา อบต.วิเชตนคร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 (วันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2560)  
      รายงานการประชุมสภา อบต.วิเชตนคร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 (วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2560)  
      รายงานการประชุมสภา อบต.วิเชตนคร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 (วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2560)  
      รายงานการประชุมสภา อบต.วิเชตนคร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 (วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2560)  
      รายงานการประชุมสภา อบต.วิเชตนคร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 (วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2560)  
      รายงานการประชุมสภา อบต.วิเชตนคร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 (วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2560)
      รายงานการประชุมสภา อบต.วิเชตนคร สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 (วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560)
      รายงานการประชุมสภา อบต.วิเชตนคร สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 (วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560)
พ.ศ.2559
      ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2559 (10 พฤษภาคม 2559)
      ประกาศเรียกรประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 (24 กุมภาพันธ์ 2559)
      ประกาศเรียกรประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 (25 มกราคม 2559)
      ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2559 (8 กุมภาพันธ์ 2559)
พ.ศ.2558
      ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2558
      ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2558
      ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558
      ประกาศเรียกรประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2558
      ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2558