กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม


นางสาวสุภาภรณ์ ฟังอารมณ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
|
|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

นางดวงจันทร์ เปล่งใส
ครูผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านหลุก

นางอัมพร คงมั่น
ครูผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านทุ่งทอง
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

(ว่าง)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางศศิลักษณ์ ล่ำสวย
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
ศพด.บ้านทุ่งทอง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

นางรุ่งทิวา ฝั้นสนิท
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
ศพด.บ้านสันมะเกลือ

นางศิริวรรณ สมหมั่น
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
ศพด.บ้านใหม่เหล่ายาว
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

นางปทุมทอง สถิตย์
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
ศพด.บ้านสวนดอกคำ

นางจันทร์แก้ว มีมานะ
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
ศพด.บ้านปงคอบ
                  --------------------------------------------------------
|
|
|
   

น.ส.โสภาพรรณ ประมาณ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

น.ส.บัวคำ ทิเก่ง
คนงานทั่วไป

นายณัฐพล ตามัน
พนักงานขับรถยนต์
   

ติดต่อผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ : 0895560776 / 054271209 ต่อ 15