แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 (ระบบ e-PlanNACC) / เล่มแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561 - 2565)
          - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน (พ.ศ.2565)
          ** สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้ขยายกรอบแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2561 - 2564) เป็นสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561 - 2564)
          - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2564
          - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน (พ.ศ.2564)
          - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563
          - รายงานผลการดำเนินการ ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2
          - รายงานผลการดำเนินการ ประจำปี 2562
          - รายงานผลการดำเนินการ ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2
          ** สำหรับการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561 - 2564) จะเริ่มดำเนินการตามแผนในปี 2562 เนื่องจากแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฉบับแรกที่จะดำเนินการในปี 2561 ไม่สมบูรณ์ตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด จึงได้ปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตให้สอดคล้องตามคู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และไม่สามารถติดตามประเมินผลของการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปปฏิบัติในปี 2561 ได้