งบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร


  - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

  - การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี


  - รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปี