เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง