การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

- เป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร
- เป็นประธานคณะกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ