งานบริหารทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร


   ควบคุมภายใน

   การทบทวนภารกิจ

   ผัง/ขั้นตอนการให้บริการ

   เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

  + การป้องกันการทุจริต
               แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
               การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและ
                  ประพฤติมิชอบ

               การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
                  และประพฤติมิชอบ

               มาตรการป้องกันการทุจริต
               สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
               มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน
                  การทุจริตภายในหน่วยงาน


   ความพึงพอใจต่อการให้บริการ