ควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

 
     
  - การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
  - การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
  - การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560