การทบทวนภารกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร


-
ประกาศการพิจารณาทบทวน เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ (ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562)