การบริหารงานบุคคล
องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร


  - โครงสร้างหน่วยงาน

  - แผนอัตรากำลังสามปี

  - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  - การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

  - คำสั่งแบ่งงาน

  - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

  - ความพึงพอใจของประชาชน (อยู่ระหว่างการปรับปรุง)