การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

พ.ศ.2561 - 2565
          - รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 / ประกาศ
          - รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 / ประกาศ
          - รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 / ประกาศ
 
พ.ศ.2561 - 2564
          - รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 / ประกาศ
          - รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 / ประกาศ
 
พ.ศ.2560
          - รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2 / ประกาศ
          - รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1 / ประกาศ

พ.ศ.2559
          - รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 / ประกาศ