การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา

 


การแต่งตั้งคณะกรรมการที่มาจากประชาคม / หน่วยงานต่าง ๆ
  - คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร
  - คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร
  - คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร