แผน/ยุทธศาสตร์
องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร


  - แผนพัฒนาท้องถิ่น

  - แผนการดำเนินงาน

  - การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

  - การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น