สำนักงานปลัด


นางสาวพัชรี มีชื่อ
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

นายพิทยา กล้าจริง
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนชำนาญการ

นายพิศุทธ์ สวยฉลาด
นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ

นางพัชรี สัญญา
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ

นางสาวธนันดา ปินใจกุล
นิติกรปฏิบัติการ

นายปิยพงษ์ ธรรมจา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
 
|
|
     
 

น.ส.สมจิตร รักชาติ
นักจัดการงานทั่วไป
     

ติดต่อหัวหน้าสำนักปลัด อบต. : 06 2456 2615 / 0 5427 1209 ต่อ 11