คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

   
-----------------------------
 
(นางสาวอัชฎาพร เคร่งครัด)
นายก อบต.วิเชตนคร
(นายคทาวุธ ประมาณ)
เลขานุการนายก อบต.
 
|
 
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
 
(นายฝาย แข็งแรง)
รองนายก อบต.วิเชตนคร
 
(นายคำจันทร์ วิ่งเร็ว)
รองนายก อบต.วิเชตนคร


นายวรศิลป์ ไชยเมืองมูล
ปลัด อบต.วิเชตนครเบอร์โทรศัพท์คณะผู้บริหาร

ห้องนายกฯ : 0 5427 1209 ต่อ 7
ห้องรองนายกฯ : 0 5427 1209 ต่อ 17

นามผู้บริหาร
ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
    นางสาวอัชฎาพร เคร่งครัด
    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร
08-9854-2975
    นายฝาย แข็งแรง
    รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร
08-7049-3252
    นายคำจันทร์ วิ่งเร็ว
    รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร
06-3664-7379
    นายคทาวุธ ประมาณ
    เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร
08-1029-4224

    นายวรศิลป์ ไชยเมืองมูล

    ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร
09-8494-4343