สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

   
   
 
นายมงคล ความรู้
ประธานสภา อบต.วิเชตนคร
(ส.อบต.บ้านสวนดอกคำ หมู่ที่ 4)
 
 
นางสาวลัชชา กล้าจริง
รองประธานสภา อบต.วิเชตนคร
(ส.อบต.บ้านใหม่ผ้าขาว หมู่ที่ 3)
นายวรศิลป์ ไชยเมืองมูล
เลขานุการสภา อบต.วิเชตนคร
นายประวิทย์ เปล่งใส
ส.อบต. บ้านใหม่สวนดอกคำ
หมู่ที่ 1
นางแสงเดือน ทิวงค์
ส.อบต.บ้านหลุก
หมู่ที่ 2
นายศรีก้ำ สมเพียร
ส.อบต.บ้านสันมะเกลือ
หมู่ที่ 5
นายเปรื่อง ไหวพริบ
ส.อบต.บ้านสันกลาง
หมู่ที่ 6
นายสวัสดิ์ วิงวอน
ส.อบต.บ้านทุ่งทอง
หมู่ที่ 7
นายณัฐพล กาบคำ
ส.อบต.บ้านใหม่เหล่ายาว
หมู่ที่ 8
นายกิตติศักดิ์ ปั้นรูป
ส.อบต.บ้านปงคอบ
หมู่ที่ 9
นายสุคำ พูดคร่อง
ส.อบต.บ้านสันติสุข
หมู่ที่ 10
จ.ส.อ.สันติ สวัสดี
ส.อบต.บ้านทุ่งวิเชต
หมู่ที่ 11


เบอร์โทรศัพท์สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

นามผู้บริหาร
ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
    นายมงคล  ความรู้
  ประธาานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร
08-7192-3096
    นางสาวลัชชา  กล้าจริง
  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร
08-9953-8158
    นายวรศิลป์  ไชยเมืองมูล
  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร
09 8494 4343