กองช่าง

 

นายสุริยา ตาใจ
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
 
|
|
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|

(นายวรพล แผ่นคำ)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(นายสุเนตร ไชยยา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

น.ส.ณัฐณิชา ณ ลำปาง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
|
|
|
|
 
--------------------------
----------------------------  
|
|
|
|
 

นายธวัช ล่ำงาม
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(นายจิติวุฒิ ปัญญาดี)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
 

ติดต่อผู้อำนวยการกองช่าง : 0956758293 / 054271209 ต่อ 13