การเงินการคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร


  - รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง

  - ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  - รายงานแสดงผลการดำเนินงาน

  - รายงานทางการเงิน

  - แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

  - ภาษี