กองคลัง

 

นางกุหลาบ การขยัน
ผู้อำนวยการกองคลัง
|
|
----------------------------------------------------------------------------------------------
ฝ่ายการเงิน
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

น.ส.อรุณี มีทรัพย์
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

น.ส.ธัญนภัทร คำลือ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ว่าง)
|
|
|
|
 

นางรุ่งนภา หมูดวง
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางอนัญญา ธีรสมบัติ
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
 
|
|
   

นางนิภาพร ต้อนรับ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ
   
|
|
   

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ว่าง)
   
|
|
   

น.ส.วิไลวรรณ อนุ
ผช.จนท.การเงินและบัญชี
   


ติดต่อผู้อำนวยการกองคลัง : 0987925268 / 054271209 ต่อ 12