คู่มือประชาชน

อาคาร สถานที่ งานก่อสร้าง
- การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
- การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
- การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
- การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
- การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34
- การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21
- การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33
- การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22
- การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
- การแจ้งขุดดิน
- การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
- การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
- การแจ้งถมดิน
- การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
- การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
การจดทะเบียนพาณิชย์ / การประกอบกิจการ
- การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
- การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
- การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
- การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

- การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป

- การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
- การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ
- การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป
- การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล
- การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
- การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
- การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
- การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
- การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ
- การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป
- การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล
การสงเคราะห์
- การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
- การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
- การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ภาษี
- การรับชำระภาษีป้าย
- การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน