คู่มือ / มาตรฐานการปฏิบัติงาน

 
  - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต / แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
-
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบแท่ง
- คู่มือการเลื่อนระดับ
- คู่มือการจัดทำทะเบียนประวัติพนักงานส่วนท้องถิ่น
- คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร
- คู่มือการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
- คู่มือการปฏิบัติงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- คู่มือการปฏิบัติงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- คู่มือการรับสมัครเด็กก่อนวัยเรียนที่จะเข้ารับการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมพัฒนาการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร
- การดำเนินการและจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- การดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์
- การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
- มาตรการการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ
- มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- มาตรการป้องกันการรับสินบน
- มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
- มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ