ขอความร่วมมือผู้รับบริการทุกท่านประเมินผลการให้บริการที่ท่านรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนครเพื่อนำผลการประเมินไปดำเนินการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนครให้ดียิ่งขึ้นไป


 
แบบประเมินการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร


 
ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ
| ประจำปี 2563 | ประจำปี 2564 |