| การชำระภาษีป้าย | การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน | การชำระภาษีบำรุงท้องที่ | ขอข้อมูลข่าวสาร | ร้องเรียนร้องทุกข์ | แจ้งเหตุสาธารณภัย |
| การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | การรับขึ้นทะเบียนคนพิการ | การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
|